От какво имам право да печеля без да плащам данъци?

В разгара на данъчната кампания решихме, че е време да направим кратък обзор на необлагаемите доходи за физически лица или от какво може да печелите без да се налага да плащате данъци?

Да, има и такива доходи.

Необлагаеми доходи за физически лица:

 • Продажба на недвижим имот ако между датата на закупуване и датата на продажба са минали повече от 3 години;
 • Замяна на на недвижим имот ако между датата на закупуване и датата на продажба са минали повече от 3 години;
 • Продажба или замяна на 2 недвижими имота ако между  датата на закупуване и датата на продажба са минали повече от 5 години;
 • Продажба или замяна на селскостопански и горски имоти без значение от броя ако от датата на закупуване и датата на продажба са минали повече от 5 години;
 • Продажба или замяна на пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства ако времето от датата на предобиване до датата на продажбана е повече от 1 година;
 • Продажба или замяна на друго движимо имущество /освен превозни средства/ с изключение на:  произведения на изкуството, финансови активи/акции,дялаве и др./, имущество продадено на лица с права по Закон за управление на отпадъците;
 • Доходи от разпореждане с определени финансови инструменти;
 • Разпределение на печалба или друг вид собствен капитал под формата на нови дялове и акции или увеличение на номиналната стойност на съществуващи дялове и акции;
 • Доходи от задължително осигуряване в България и чужбина;
 • Продажба или замяна на получени като обезщетение компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове от обезщетените по реда на нормативен акт;
 • Доходи от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия;
 • Доходи от инвестиции на техническите резерви, получени по застрахователни договори;
 • Доходи от инвестиции на активи на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица;
 • Доходи от лихви и отстъпки от държавни, общински и корпоративни облигации с произход България, ЕС или страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство;
 • Присъдени обезщетения за разноски по съдебни дела и лихви по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане;
 • Обезщетения за принудително отчуждаване на имущество за държавни и общински нужди;
 • Обезщетения за имуществени и неимуществени вреди с изключение на обезщетения за пропуснати ползи;
 • Застрахователни обезщетения при настъпило застрахователно събитие;
 • Помощи и добавки от социално подпомагане;
 • Помощи от организации със социална дейност;
 • Детски надбавки съгласно Закона да семейните помощи за деца;
 • Издръжка, получена от правоимащи съгласно Семейния кодекс;
 • Парични и предметни награди от хазартни игри;
 • Национални и държавни награди в обастта на културата и спорта;
 • Доходи от възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя;
 • Командировъчни по трудови и извънтрудови правоотношения;
 • Доходи от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство, завет или реституирано;
 • Потребителски дивиденти от кооперации;
 • Средствата, получени по програма „Еразъм“;
 • Доходи от дейността на таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица – водачи, от името на регистриран превозвач, но за тяхна сметка, ако за автомобила, с който се извършва дейността, е платен данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2017 г.

 

Свържи се с нас сега...