От какво имам право да печеля без да плащам данъци?

В разгара на данъчната кампания решихме, че е време да направим кратък обзор на необлагаемите доходи за физически лица или от какво може да печелите без да се налага да плащате данъци?

Да, има и такива доходи.

Необлагаеми доходи за физически лица:

  • Продажба на недвижим имот ако между датата на закупуване и датата на продажба са минали повече от 3 години;
  • Замяна на на недвижим имот ако между датата на закупуване и датата на продажба са минали повече от 3 години;
  • Продажба или замяна на 2 недвижими имота ако между  датата на закупуване и датата на продажба са минали повече от 5 години;
  • Продажба или замяна на селскостопански и горски имоти без значение от броя ако от датата на закупуване и датата на продажба са минали повече от 5 години;
  • Продажба или замяна на пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства ако времето от датата на предобиване до датата на продажбана е повече от 1 година;
  • Продажба или замяна на друго движимо имущество /освен превозни средства/ с изключение на:  произведения на изкуството, финансови активи/акции,дялаве и др./, имущество продадено на лица с права по Закон за управление на отпадъците;
  • Доходи от разпореждане с определени финансови инструменти;
  • Разпределение на печалба или друг вид собствен капитал под формата на нови дялове и акции или увеличение на номиналната стойност на съществуващи дялове и акции;
  • Доходи от задължително осигуряване в България и чужбина;
  • Продажба или замяна на получени като обезщетение компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове от обезщетените по реда на нормативен акт;
  • Доходи от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия;
  • Доходи от инвестиции на техническите резерви, получени по застрахователни договори;
  • Доходи от инвестиции на активи на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица;
  • Доходи от лихви и отстъпки от държавни, общински и корпоративни облигации с произход България, ЕС или страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство;
  • Присъдени обезщетения за разноски по съдебни дела и лихви по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане;
  • Обезщетения за принудително отчуждаване на имущество за държавни и общински нужди;
  • Обезщетения за имуществени и неимуществени вреди с изключение на обезщетения за пропуснати ползи;
  • Застрахователни обезщетения при настъпило застрахователно събитие;
  • Помощи и добавки от социално подпомагане;
  • Помощи от организации със социална дейност;
  • Детски надбавки съгласно Закона да семейните помощи за деца;
  • Издръжка, получена от правоимащи съгласно Семейния кодекс;
  • Парични и предметни награди от хазартни игри;
  • Национални и държавни награди в обастта на културата и спорта;
  • Доходи от възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя;
  • Командировъчни по трудови и извънтрудови правоотношения;
  • Доходи от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство, завет или реституирано;
  • Потребителски дивиденти от кооперации;
  • Средствата, получени по програма „Еразъм“;
  • Доходи от дейността на таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица – водачи, от името на регистриран превозвач, но за тяхна сметка, ако за автомобила, с който се извършва дейността, е платен данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2017 г.

 

Call Now ButtonСвържи се с нас сега...
BulgarianEnglishGreek